NQH mi nhn Üc tin mi. Mi các bn džc dÜi ây:

Nguyt Biu - Hu, 05.12.2000

Quí VÎ & Các Bn rt thân mn,

1- Xin chân thành cám Ön tt cä mi ngÜi thin chí ûng h "Li Kêu Gi CuÓi Nm 2000 : Chúng Tôi CÀn Có T Do TôN Giáo Tht S Ti Vit Nam" ngày 03.12. 2000 và Tuyên ngôn 10 im cûa tôi ngày 24. 11. 1994 và Tuyên ngôn k nim 6 nm, ngày 24.11.2000 cûa tôi. Thc ra, nhÜ trong Tuyên ngôn 24. 11. 94 tôi nói, tôi chÌ là "mt Linh mc bé nh" Hu : Con chÌ là ht sÜÖng long lanh ngn lá Phút chÓc bÓc hÖi không du vt Chúa Öi !
(ThÖ trong tù 08.12.90)
NhÜng Thiên Chúa to cho tôi nhng iu kin, hoàn cänh khin tôi Üc diÍm phúc góp ting vi bao tâm hÒn thin chí khác ang u tranh cho Công L và T Do.

2- Sáng hôm qua, sau khi CQ CSVN c 3 lÜt Cán b ljn thÜÖng thuyt Nj tôi tháo b 2 tm bäng "CHÚNG TÔI CN T DO TÔN GIÁO" do t tay tôi vit và t tay tôi cm xuÓng gia 1.500 m2 rung Giáo dân Nguyt Biu ang u tranh Nj thu hÒi, và tht bi, thì CQ CSVN làm mt hành Ƕng hèn h là c mt phái oàn tht ông khoäng 20 ngÜi ljn xin gp trong phòng các hc sinh ang hc vi tính, Nj giä b yêu cÀu này n, trong khi ó, cho mt bn côn Ò tháo g 2 tm bäng y xuÓng,.... thì tôi tuyên bÓ : k t 15 h ngày 04.12.00 tôi bt Àu tuyt thc vô thi hn cho ljn khi CQ trä li t trong khuôn viên Nhà Th. (Nên Quí VÎ nhn Üc mt tin chÜa chính xác hoàn toàn). NhÜng sau ó, có mt sÓ Linh mc ljn thm và toàn th giáo dân có mt NJ nghÎ tôi chÜa cÀn dùng ljn bin pháp ó, vì tiên liu rng : CQ s Nj tôi ngt xu Nj ly c cÜng bÙc Üa i bnh vin cp cÙu, trong thi gian y s džc lnh khám nhà, tÎch thu giy t,.... và bÓ ráp hành h giáo hu. Giáo xÙ Nguyt Biu li quá nh chÌ hÖn 100 giáo hu, li không còn mt Linh mcTu s nào có mt thÜng xuyên bên cnh giáo hu, nên h yêu cÀu tôi cÓ gng duy trì s hin din Nj lnh o cuc u tranh. Chúng tôi cÀu nguyn chung rÒi biu quyt. Kt quä nhÜ cûa toàn th giáo hu có mt.

3- Chiu tÓi hôm qua, CQ li ljn Nj thÜÖng thuyt và thm dò. Tôi tuyên bÓ : Chúng tôi không dng li cuc chin, cho ljn khi hoàn toàn thng li. SuÓt êm, CQ CS cho lc lÜng canh chng ám rung. NhÜng chúng tôi treo ngay trÜc tin Üng Nhà Th : "Chúng Tôi CÀn T Do Tôn Giáo". Khi tôi vit thÜ nÀy, thì chúng tôi treo xong. Ngày hôm nay, tt nhiên CQ s tìm cách tháo g xuÓng. DiÍn tin s rt phÙc tp, khó tiên liu chính xác. Tôi sthông tin kÎp thi cho mi ngÜi.

4- Trong khi ó, chúng tôi vn tp hát, vÛ, kÎch,.....Nj mng Thiên Chúa Giáng Sinh. Chún tôi gi là "LÍ Giáng Sinh trong lò la" (Christmas in Hotbed). Các thanh niên và thiu nhi tp dÜt rt là vui, nhÜ không có chuyn gì xäy ra cä.

Xin mi ngÜi luôn hi sinh cÀu nguyn cho nhau.

Kính mn,
Lm Taêô NguyÍn Vn L

ThÜ thông báo cûa Mng LÜi Lên Üng, xin qu vÎ và các bn tip tay ph bin...

AdViews-Sponsor Werbepartner
Website Vermarktung