NQH mi nhn ܮc tin mi. Mi cc bn džc dܧi y:

T Do Tn Gio
Li Ku Gi Cui Nm 2000
Chng Ti Cn C T Do Tn Gio Tht S Ti Vit Nam

1. Xt rng : Chnh sch i vi cc Tn gio ni chung, v i vi Cng Gio ni ring ti Vit Nam ca Chnh quyn Cng Sn Vit Nam t 1954 cho ljn cui nm 2000 ny, ch l mt " Chic dy thng lng tht c cc tn gio " (Li c C TGM Philipph Nguyn Kim in ni vi UBND tnh Tha Thin - Hu u nm 1983, v ܮc Lm Ta Nguyn Vn L lp li 2 ln gia phin ta xt x Lm cui nm 1983 ti Hu , v Lm dn gio hu i d i Hi La Vang nm 1981 v cc h ly sau : "Chnh sch T Do Tn Ngܫng ca Nh Nܧc Cng Sn hm nay ch l chic thng lng tht c o chng ti".

2- Xt rng : Trong 261 nm bt o t dܧi thi Cnh Thnh Ty Sn (1625) ljn Vn Thn (1886), tuy cc c Gim mc, Linh mc, Thy ging, Chng sinh, Gio dn b git, b dža y,... mi hnh thc, nhng nhng quyn thing ling c bn nht ca Gio Hi nh Tuyn Chn, Phong Chc, B Nhim cc c Gim mc, Linh mc ; Tuyn Chn, o To cc Chng sinh, Tu s,... tuy phi lm "chui", nhng khng b mt. Cn t nm 1954 dn nay, cc quyn thing ling y hon ton b mt, tt c NJu phi ty thuc Chnh Quyn CSVN "cho php" hay khng. Hu ht cc Dng Tu Nam N NJu c cc Tu s "chui" dܧi mi hnh thc.

3- Xt rng : Ti sn ca Gio Hi Cng Gio VN b chim ot, b trng thu, b buc phi trao nhܮng, ..... qu nhiu.

4- Xt rng : Gio hu Cng Gio VN v cc o hu ca cc Tn Gio Bn ang b qu nhiu phn bit i x ; cc gio dn cc vng xa, kinh t mi, ho lnh,... rt kh sng o bnh thܩng.

5- Xt rng : i chiu vi iu 18 19 Tuyn Ngn Nhn Quyn ca Lin Hip Quc ngy 10.12.1948 v cc iu 2, 4, 5, 13 Tuyn ngn v T Do Tn Gio ca C Vatican II v cc iu 6, 8 Tuyn Ngn v Gio dc Kit Gio ca C Vatican II, Gio Hi Cng Gio Vit Nam hin nay ang b tri tay, tri chn, khng hot Ƕng ܮc nh Thin Cha mun qua C Vatican II.

6 - Xt rng : " u c p bc, c u tranh" v "Con ngܩi T Do phi bit t ginh ly T Do cho chnh mnh".

7- Nhn danh cc Thnh T o Vit Nam ܮc tuyn phong, cng nh hn 130.000 Anh Hng T o khc trong thi k bt o th nht (1625 - 1886) v mt s ng cha th thng k ht cc c Gim mc, Linh mc, Tu s, gio dn kh v o, cht v o dܧi mi hnh thc trong rt nhiu tri giam t Bc ch Nam trong thi k bt o th hai dܧi ch Ƕ Cng Sn VN (1954 - 2000 v ang ko di) n Nay, vi t cch mt Tn hu v mt Linh mc, ܮc Thin Cha trao ph cho nhim v Ngn S ca Thin Cha, nh Msh hin ngang ni vi Vua Phara : "Hy Nj cho dn ti ܮc T Do i t l Thin Cha" (Xh 5,1) ; v vi t cch ca mt C Vn cho y Ban u Tranh cho T Do Tn Gio ti Vit Nam (Committee for Religious Freedom in Viet Nam, CRFV) ca ng bo Hi Ngoi ti Washington DC, Hoa K,

Ti xin ku gi :

1- Mi thnh phn Dn Cha ti Vit Nam phi thc cho r : Gio Hi chng ta ang b n p mt cch tinh vi v c h thng r rt. Xin ng ai ang v a v, quyn li nh no m tܪng lm, v cho "T Do" nh th l tm ri.

2- Mi thnh phn Dn Cha ti Vit Nam, mi ngܩi theo cc phng tin mnh c, vi nhng phng cch do Cha Quan Phng nh liu cho, bng mi cch : cu nguyn, gy thc, hnh Ƕng sao cho Gio Hi VN ܮc c T Do Tn Gio tht s.

3- Mi thnh phn Dn Cha VN ti Hi Ngoi, mi tng lp dn chng VN trong v ngoi nܧc, ngܩi thin ch trn th gii, mi T Chc Nhn Quyn trn th gii,... tm mi cch gip cho Nuc Vit Nam c uc mi quyn T Do c bn, mi Tn gio trn t nܧc Vit Nam ܮc T Do Sinh Hot theo Nim Tin ca mnh.

4- Knh xin mi ngܩi thin ch gip ti ph bin Li Ku Gi ny.

Ku gi ti Gio x Nguyt Biu, x Thy Biu, Hu, ni ti ang b qun ch v cc ln lin tc u tranh cho T Do Tn Gio trܧc y t nm 1975 ljn nay, ngy Cha Nht Th Nht Ma Vng ca Nm Cu Chuc 2001, Khi u Th k XXI v Ngn Nm Th III ca K nguyn Kit Gio

( Con Dau va Chu Ky)
Linh mc Ta Nguyn Vn L
a ch Bu in : Nh Chung GP Hu - 37 Phan nh Phng - Hu, VIETNAM
Tel : 054. 846429 hoc 054. 881061
Email : nvlgph@dng.vnn.vn hoc nguyenvanly@dng.vnn.vn

[Quehuong]

AdViews-Sponsor Werbepartner
Website Vermarktung