NQH mi nhn Üc tin mi. Mi các bn džc dÜi ây:

Mng lÜi Tui TrÈ Vit Nam lên Üng
Thông báo ngày 7/12/2000

Cuc phng vn thÙ hai cùng Linh Mc NguyÍn Vn L: "L PhäI ThuC V Chúng Tôi, Lê Khä Phiêu Hay TrÀn Ùc LÜÖng CÛng Phäi Thua TôÎ"

Kính gi các cÖ quan truyn thông báo chí, toàn th Òng bào và các anh chÎ em thanh niên sinh viên,

Mng LÜi Tui TrÈ Vit Nam Lên Üng trân trng thông báo cùng qu vÎ v cuc phng vn thÙ hai cûa Tng Hi Sinh Viên Hc Sinh Vit Nam Liên Bang Úc Châu cùng Linh mc NguyÍn Vn L vào ngày ThÙ Ba 5/12/2000.
Trong cuc phng vn này, Linh mc L cho bit v vic nhà nÜc CSVN cho mt nhóm côn Ò tháo g hai biu ng "Chúng Tôi CÀn T Do Tôn Giáo" mà Linh mc và giáo dân xÙ Nguyt Biu cm trên mnh t bÎ nhà nÜc chim ot.
Thay vào ó Linh mc cho kÈ li tm bäng khác và treo ngay trÜc tin ình nhà th Nguyt Biu (xin xem hình änh ti lenduong.net). Theo li linh mc L cho bit thì nhà nÜc ang bÓ ráp giáo hu, làm khó dÍ, hm do h ti các trÜng hc (vi các em hc sinh) và ti hp tác x vi vic do ct xung cûa các giáo h
Trong ngày 4/12/2000 va qua nhiu tÓp công an thay phiên nhau ljn nhà xÙ cÓt Nj thm dò tin tÙc, tìm hiu các ca ng ra vào Nj tin vic hành Ƕng. NhÜng linh mc L thng thng tuyên bÓ vi viên Phó Phòng Phän Gián S Công An TÌnh [Tha Thiên-Hu] rng:
"L phäi thuc v chúng tôi cho nên nu nhÜ Tng Bí ThÜ Lê Khä Phiêu hay Chû TÎch NÜc TrÀn Ùc LÜÖng mà có gp tôi thì cÛng phäi thua tôÎ ChÙ tôi thì u tranh không khoang nhÜng và cÜÖng quyt cho ljn cùng..."
"Vic làm cûa tôi trÜc mt ây, là dành ly mt sÓ t c th mà chính quyn cÜp ot mt cách thô b NhÜng qua ó, trÜc mt là tôi muÓn gây lên mt phong trào thÙc ngay trong lòng các giáo hi, ... là mi ngÜi phäi thÙc rng mình ang mt t d.."
"Nh thÙc ó, thì t nhiên các Àu óc s vn dng các sÙc mnh trí tu tp th cûa mình thì s có nhng hành Ƕng tip the ChÙ tôi cÛng chÌ là mt ngÜi nhÜ xung kích, nhÜ Ót lên mt ting pháo nh khi Àu th thôÎ ChÙ tôi thì cÛng bé nh lm."
nghe cuc phng vn dài hÖn 28 phút này, xin qu vÎ vào trang www.lenduong.net . Qu vÎ cÛng có th download file (5.2Mb) xuÓng máy Nj lÜu tr và ph bin rng ri hÖn
Kính thÜa qu vÎ và các bn, trong tinh thÀn mi ngÜi cùng hp lc h tr và Äy mnh cao trào u tranh òi hi t do tôn giáo trong nÜc, Mng LÜi Tui TrÈ Vit Nam Lên DdÜng xin gii thiu cùng qu vÎ cuc phng vn thÙ hai này và mong mi qu vÎ cùng tip tay ph bin.
Mng LÜi Tui TrÈ Vit Nam Lên Üng, qua s tp hp cùng làm vic chung cûa nhiu oàn th trÈ khp nÖi trên th gii, s làm ht sÙc mình Nj tr thành mt t im cung cp tin tÙc cp nht thÜng xuyên cÛng nhÜ h tr các sinh hot òi hi T Do Tôn Giáo trong tình hình hin nay.

Trân trng,
Mng LÜi Tui TrÈ Vit Nam Lên Üng

AdViews-Sponsor Werbepartner
Website Vermarktung