NQH mi nhn Üc tin mi. Mi các bn džc dÜi ây:

"Tin tÙc và các cuc Phng Vn Linh mc NguyÍn Vn L" 06/12/2000

Kính gi các cÖ quan truyn thông báo chí,toàn th Òng bào và các anh chÎ em thanh niên sinh viên,

Mng LÜi Tui TrÈ Vit Nam Lên Üng trân trng thông báo cùng qu vÎ và các bn trong tháng 12 này, trang web www.lenduong.net s là t im ng täi mi tin tÙc v các cao trào u tranh òi t do tôn giáo trong nÜc cÛng nhÜ các sinh hot trÈ khp nÖi qua chin dÎch "Tui TrÈ vì T Do Tôn Giáo". (Xin xem Bän Tin sÓ 1 cûa chin dÎch này).
Trong tinh thÀn ó, k t my ngày qua trang web www.lenduong.net Üc cp nht Ày û các hình änh và tin tÙc v cuc tranh u cûa Linh mc NguyÍn Vn L và các giáo dân xÙ Nguyt Biu ti Hu. Chúng tôi cÛng cho ng täi cuc phng vn Linh mc NguyÍn Vn L do Tng Hi Sinh Viên Hc Sinh Vit Nam Liên Bang Úc Châu thc hin vào tÓi ngày ThÙ Bäy 2/12/2000.
nghe cuc phng vn dài hÖn 32 phút này, xin qu vÎ vào trang www.lenduong.net . Qu vÎ cÛng có th download file (6Mb) xuÓng máy Nj lÜu tr và ph bin rng ri hÖn.
Cuc phng vn thÙ hai cÛng do Tng Hi Sinh Viên Úc Châu thc hin trÜa ngày ThÙ Ba 5/12/2000 cÛng s Üc cp nht trong vài gi Òng hÒ ti ây.
Kính thÜa qu vÎ và các bn, trong tinh thÀn cùng tranh u và h tr nhng ting nói và hành Ƕng bt khut trong nÜc -- nhÜ cûa Linh mc NguyÍn Vn L -- chúng tôi kêu gi mi ngÜi hy cùng tip tay ph bin rng ri các tin tÙc và tài liu v các hành Ƕng àn áp tôn giáo và các cao trào u tranh òi hi t do tôn giáo trong nÜc. Üc nhÜ th thì nhng hành Ƕng can trÜng ti quê nhà cûa các vÎ lnh o tinh thÀn, cûa các giáo dân và o hu s không tr nên lng phí và sm Üc thành công.
Mng LÜi Tui TrÈ Vit Nam Lên Üng, qua s tp hp cùng làm vic chung cûa nhiu oàn th trÈ khp nÖi trên th gii, s làm ht sÙc mình Nj tr thành mt t im cung cp tin tÙc cp nht thÜng xuyên cÛng nhÜ h tr các sinh hot òi hi T Do Tôn Giáo trong tình hình hin nay.

Trân trng,

Mng LÜi Tui TrÈ Vit Nam Lên Üng

AdViews-Sponsor Werbepartner
Website Vermarktung