NQH mi nhn Üc tin mi. Mi các bn džc dÜi ây:

ôi Nét V Cuc i Tranh u Cûa LM Taêô NguyÍn Vn L

Bài cûa NguyÍn L-TÜng

HÖn sáu nm trÜc, vào tháng 12 nm 1994,chúng tôi có vit mt bài gii thiu Linh Mc Taêô NguyÍn Vn L, nhân dÎp LM ra tuyên ngôn v vn NJ "T Do Tôn Giáo" ti Vit Nam (24-11-1994) Chúng tôi nói rng "NguyÍn Vn L, mt Linh Mc bt khut". iu nhn xét ó, ngày hôm nay ang Üc chÙng minh mt cách c th qua cuc tuyt thc ngày 3-12-2000, Nj òi chính quyn Cng Sän thôn Nguyt Biu, x Thûy Biu, huyn HÜÖng Thûy, tÌnh Tha Thiên trä li t cûa nhà th Nguyt Biu mà h tÎch thu bt hp pháp vào nm 1976.

Linh Mc Taêô NguyÍn Vn L, nm nay trên 53 tui, sinh ngày 31 tháng 8 nm 1947 (theo giy khai sinh thì ghi là 15 tháng 5 nm 1946) ti làng Ba Bình thuc giáo xÙ Ba Ngot, phû Vnh Linh, tÌnh Quäng TrÎ. Cha là C Taêô NguyÍn VnSän, m là C Bà Maria TrÀn ThÎ Kính.

Ngày 27-6-1963, cu NguyÍn Vn L Üc LM NguyÍn NhÜ T bäo tr và gii thiu vào tu hc ti Tiu Chûng Vin Hoan Thin Hu, nm 1966, vào i Chûng Vin Xuân Bích Hu.ThÀy NguyÍn Vn L Üc lnh các chÙc t ct tóc ljn Phó T do các vÎ Giám Mc: NguyÍn Vn Thun, Urrutia, Phm Ngc Chi và Üc Ùc Tng Giám Mc Philippe NguyÍn Kim in truyn chÙc Linh Mc vào ngày 30-4-1974 ti Nhà Th Chính Tòa Phû Cam Hu.

VÓn xut thân t mt gia ình nông dân nghèo khó nên sau khi th phong Linh Mc, Cha L xin gia nhp vào Hi Tha Sai do Ùc Tng Giám Mc NguyÍn Kim in thành lp Nj i hot Ƕng truyn giáo nhng vùng dân cÜ nghèo khó. T Hu, Cha L vào ph trách Cng oàn Tha Sai (xÙ Cng Hòa) Gò Vp, Gia Înh t 14-7-1974 ljn 22-3-1975. TrÜc ngày 30-4-1975, Cha L tr v Hu gp Ùc Tng Giám Mc Philippe NguyÍn Kim in và nhn nhim v mi, làm ThÜ K cûa Ùc Tng Giám Mc t 10-4-1975 ljn ngày 7 tháng 9 nm 1977 thì bÎ Công An bt giam ti lao xá Tha Phû Hu vì có liên h ljn vic ph bin hai bài tham lun cûa Ùc Tng Giám Mc NguyÍn Kim in, ni dung lên án ch Ƕ Cng Sän chû trÜÖng tiêu dit tôn giáo. Cha L bÎ kt án 20 nm tù nhÜng my tháng sau thì Üc phóng thích vào chiu ngày 24-12-1977, nhân dÎp lÍ Thiên Chúa Giáng Sinh, Cha L Üc v tm trú ti nhà hÜu dÜng, 37 Phan ình Phùng Hu và không Üc làm nhim v Linh Mc.

Gia nm 1978, do s can thip cûa Tòa Tng Giám Mc Hu, Cha L Üc chính quyn Cng Sän tÌnh Tha Thiên Òng cho v làm Cha XÙ Óc SÖ, thuc x HÜÖng SÖ, huyn HÜÖng Trà, tÌnh Tha Thiên. CuÓi nm 1981, Cha L bÎ bnh phäi vào iu trÎ ti Bnh vin Hu sau ó tr li giáo xÙ Óc SÖ.

Vào tháng 8-1981, Cha L cùng mt sÓ giáo dân âm thÀm i hành hÜÖng ljn Trung Tâm Thánh Mu La Vang (Quäng TrÎ) thì bÎ Công An chn Üng không cho i và bt buc mi ngÜi phaÌ tr v. Cha L và mt sÓ giáo dân không tuân lnh, vn Ùng gia Üng và bt Àu džc kinh cÀu nguyn, lÀn ht Mân Côi. Chính quyn CSVN cho ó là mt thái Ƕ khiêu khích. Sau v i Hi La Vang nÀy, mt sÓ chûng sinh diÍn kÎch trong nhà, có Cha L hin din, Cha L bÎ mi ra tòa...Sau 1975, chính quyn CSVN ti tÌnh Tha Thiên không cho các Cha, các SÖ Üc dy Giáo L trong trÜng hc. Cha L không chp hành lnh ó và vn ngang nhiên dy Giáo L nhÜ thÜng. Kt hp nhiu vn NJ, nên ngày 17-1-1983, chính quyn tÌnh Tha Thiên ra quyt Înh trc xut LM NguyÍn Vn L khi nhà th giáo xÙ Óc SÖ, bt phäi tr v nhà cha m ti xÙ Quäng Biên, huyn ThÓng Nht, tÌnh Òng Nai (khu vc Trng Bom, bên trên HÓ Nai).

Cha L không chp nhn quyt Înh trên và gi mt vn thÜ ljn Chính quyn, các Linh Mc, các Tu Vin, các giáo xÙ tÓ cáo chính quyn Cng Sän VN không tôn trng t do và òi hi Üc quyn gi o và hành o. Cha L còn dùng loa phóng thanh Nj džc ni dung thÜ gi chính quyn cho Òng bào nghe...Thanh niên trong giáo xÙ Óc SÖ túc trc ngày êm Nj bäo v cho Cha L, không cho Công An vào bt Cha.

Lúc 6 gi ngày 18 tháng 5 nm 1983, mt lc lÜng Công An hùng hu xông vào nhà bt Cha L em i bit giam. Ngày 13 tháng 12 nm 1983, CSVN m phiên tòa xét x Cha L, chúng âm mÜu Üa ra nhiu nhân chÙng Nj tÓ cáo Cha L chuyn nÀy chuyn n hòng buc ti Cha. NhÜng Cha L vn hiên ngang tÓ cáo âm mÜu bt chính cûa Cng Sän nhm tiêu dit tôn giáo. Òng bào lÜÖng giáo ljn xem phiên tòa x Cha L v tay hoan hô ngài...khin cho bn Công An rt tÙc gin.

Tòa tuyên án 10 nm tù và 4 nm quän ch. Cha L träi qua các tri tù Thánh CÄm (Thanh Hóa) và Ba Sao (Nam Hà). Trong nhà tù, Cha L sÓng rt thiu thÓn, phäi chÎu cänh ói rách vì gia ình cha m, anh em quá nghèo không có gì Nj tip t. NhÜng Cha t ra rt hiên ngang và bt khut. Sau khi NguyÍn Vn Linh lên làm Tng Bí ThÜ äng Cng Sän VN Üc mt thi gian thì chính quyn phát Ƕng chin dÎch bài tr tham nhÛng...B Ni V cÛng cho cán b ljn các tri tù cäi to t chÙc các lp hc tp v chính sách...Nm 1988, Cha L Üc Üa lên làm i TrÜng i Nhà Bp tri Nam Hà, lo nu n cho tù. Nhà bp là nÖi Cán B thÜng n bt tin ch và lÜÖng thc, thc phÄm cûa anh em. Chúng ly bt tin ch Nj mua heo giÓng và bt go và rau cûa tù Nj nuôi heo. Khi bt heo làm thÎt, mt con heo nng 100 kilo, chúng chÌ ghi vào s 70 kilô, còn 30 kilô chúng em bán ra ngoài hoc mang v nhà riêng...

Nhân mt bui hc tp ti tri Nam Hà, Cha L phát biu rng:"Tôi có vn NJ, nu cán b Trung Öng hÙa bäo äm tính mng cho tôi thì tôi xin gp riêng cán b Trung Öng (B Ni V) Nj trình bày."

TrÜc mt anh em tù cäi to, Cán B B Ni V nhn li và Cha L Üc gp riêng phái oàn Trung Öng. Cha trình bày tt cä nhng t nn tham nhÛng trong tri cho Cán B Trung Öng, c th là nhng hành Ƕng cûa Trung Úy VÜng, cán b Công An coi v Nhân Lc (tÙc An Ninh tri Nam Hà). Kt quä tên VÜng bÎ mt chÙc. NhÜng sau ó Cha L cÛng bÎ chúng trng trÎ trä thù dÜi mi hình thÙc khác nhau...

Ngày 31 tháng 7 nm 1992, Cha L Üc phóng thích và cho v ti Tòa Giám Mc (Nhà Chung), 37 Phan ình Phùng Hu, không Üc làm nhin v Linh Mc, không Üc c hành thánh lÍ trong nhà th, không Üc giäng dy hoc ban các phép bí tích cho giáo dân. Khoäng 5 nm sau, Cha L Üc Üa v an trí ti nhà th Nguyt Biu là nÖi chÌ có vài chc gia ình Công Giáo, dân chúng rt nghèo và a sÓ tht hc. Nh bn bè giúp ǫ, Cha L mua máy computer v dy cho hc sinh và Cha cÛng dy b túc vn hóa cho gii trÈ ti Îa phÜÖng không phân bit tôn giáo. Trn lt nm 1999, Cha L và my thanh niên phäi ngÒi trên nóc nhà ba bÓn ngày, chÎu ói và rét. Sau lt, Cha i vn Òng tin bc, mua tôle, vt liu giúp Òng bào làm li nhà ca, xin quÀn áo, thc phÄm giúp Òng bào. Cha gi thÜ i cho bn bè khp th gii Nj "kêu cÙu" và mt sÓ anh em quen bit vi Cha áp Ùng, giúp ǫ Cha làm công tác x hi, t thin. X Thûy Biu chÌ có hÖn 1 phÀn trm ngÜi Công Giáo, 99 phÀn trm còn li là Pht Giáo hoc bên lÜÖng. Cha L Üc dân chúng trong vùng thÜÖng mn.

Qua tin báo chí, nhân dÎp ky nim sáu nm ngày Cha L ra tuyên ngôn 10 im v T Do Tôn Giáo ti VN (Hu), ( 24-11-1994 ljn 24-11-2000). Cha L cùng Òng bào Công Giáo Nguyt Biu òi li t cûa giáo xÙ bÎ chính quyn tÎch thu cách nay 24 nm...Và hin Cha ang tuyt thc Nj tranh u cho "T do tôn giáo" ti VN...

Vi tÜ cách là mt ngÜi bn Òng hÜÖng, cùng chung vi Cha L trong tri tù cäi to Nam Hà, cùng chia sÈ vi Cha nhng lúc khó khn, thiu thÓn...Tôi xin ghi li mt ôi iu hiu bit v LM NguyÍn Vn L do chính ngài tâm s vi tôi trÜc ây, Nj óng góp mt vài thông tin vi bn bè nht là gii truyn thông ang cÀn bit v l lÎch Cha L. Nu có iu gì còn thiu sót, xin anh em b túc cho. Xin cám Ön.

Ngày 5 tháng 12 nm 2000.

AdViews-Sponsor Werbepartner
Website Vermarktung