Tin tc Vit Nam 15-12-2000

 • Th tܧng Phan Vn Khi lm vic vi T. on - v Nm Thanh nin 2000
 • Chn chnh cng tc xy dng k hoch 2001-2005
 • Ti hi ngh nhm t vn cc nh ti tr cho VN, Ph Th tܧng thܩng trc Nguyn Tn Dng: Coi trng s hp tc ca cc nh ti tr quc t
 • 32 d n u t vo khu th Nam TP HCM
 • Bnh Dng: Nm 2000, 100 d n u t nܧc ngoi
 • TPHCM: Cn u t 685 t ng cho cc d n bo v mi trܩng
 • TPHCM: Hai khu cng nghip phn mm ܮc kt ni Internet trc tip
 • Sn xut thnh cng ging tm cng xanh
 • Tt 2001: M 77 im bn tri cy, da hu, hoa king
 • Kt thc Hi ch Nng nghip v Thy sn quc t Cn Th 2000
 • Gi cܧc truy nhp Internet trc tip ca ISP
 • Qung Nam: 1-1-2001, khai trng website Hi An


  Th tܧng Phan Vn Khi lm vic vi T. on - v Nm Thanh nin 2000
  Sng 14-12, ti tr s T. on, H Ni, Th tܧng Phan Vn Khi lm vic vi T. on TNCS H Ch Minh v kt qu cng tc trong Nm Thanh nin 2000.

  Trong nm 2000 - Nm Thanh nin din ra nhiu hot Ƕng si ni trong , ni bt l phong tro Thanh nin tnh nguyn, Ƕng vin tnh tch cc chnh tr - x hi, tinh thn xung phong tnh nguyn ca on vin, thanh nin. 432 Ƕi vin i tr thc tr tnh nguyn nhn nhim v ti cc x ǥc bit kh khn theo yu cu ca a phng. Tui tr cc tnh ng bng sng Cu Long xa ܮc hn 6.000 cu kh v bc mi 4.000 cu bn kin c; ring tnh C Mau c 67/67 x, th trn hon thnh chng trnh ny vi vic xa v thay mi 1.464 cy cu. Trong chng trnh tham gia xy dng ܩng H Ch Minh, sau su thng thi cng, su n v TNXP vi gn 5.000 lao Ƕng o ǡp hn 300 nghn m3 t , ni thng 51 km ܩng. o thanh nin Bch Long V tip tc hon thin v xy dng cc c s h tng phc v nhu cu sinh hot v cuc sng ca thanh nin, nhn dn trn o, v.v. Tuy nhin vn cn nhiu vn NJ bc xc ca tui tr cha ܮc gii quyt; ni dung, phng thc hot Ƕng on nhiu c s chm ǰi mi...

  ng V Trng Kim, B th th nht T. on, NJ xut mt s kin ngh vi Chnh ph v cc chng trnh, d n trong Nm Thanh nin s tip tc thc hin trong nm 2001, nh: xa cu kh ng bng sng Cu Long; a 500 y, bc s tr v phc v nhn dn cc x kh khn; xy dng th im bn Lng thanh nin lp nghip dc tuyn ܩng H Ch Minh; xy dng NJ n v t chc, b my, c ch qun l, iu hnh hot Ƕng Nh thiu nhi; gii quyt ch Ƕ, chnh sch cho TNXP...

  Pht biu kin ti bui lm vic, Th tܧng Phan Vn Khi nu r: Th k 21 vi nhng hon cnh, iu kin rt khc so vi trܧc, T. on cn suy ngh mt cch su sc, NJ ra ܮc cc bin php gio dc, o to ph hp, c hiu qu, p ng yu cu ca thi k mi. Mt nhim v quan trng l gio dc l tܪng, truyn thng, o c cch mng cho tui tr, lm cho mi thanh nin lun lun t ho v ng Cng sn Vit Nam, v truyn thng v vang ca dn tc. ng thi, tui tr phi nm vng v lm ch tin b KHKT. C nhng iu kin ny th thanh nin ngy nay mi c th gnh vc ܮc trng trch xy dng thnh cng CNXH, hon thnh s nghip CNH, HH t nܧc. Th tܧng nhc nh: T. on cn nh gi thc cht nhng khuyt im, yu km trong thanh nin Nj c bin php tc Ƕng to chuyn bin tch cc; cng cc c quan chc nng kin quyt y li cc t nn x hi, nht l ma ty trong tui tr; xy dng np sng vn ha trong thanh nin, gp phn xy dng mi trܩng x hi lnh mnh.

  Th tܧng cng by t s vui mng trܧc nhng kt qu t ܮc ca tui tr c nܧc trong Nm Thanh nin, tin tܪng s pht trin ca on v phong tro thanh nin trong thi gian ti.
  Nhn dn in t  Chn chnh cng tc xy dng k hoch 2001-2005
  Ngy 13-12 Th tܧng Chnh ph ra Ch th s 26/2000/CT-TTg v vic yu cu cc b, ngnh, a phng nng cao cht lܮng xy dng k hoch pht trin kinh t- x hi nm 2001-2005. Ch th nu r:
  Qua cuc lm vic ca Th tܧng v cc Ph Th tܧng Chnh ph vi mt s b, ngnh, a phng, vic chun b xy dng k hoch pht trin kinh t - x hi nm 2001-2005 tuy c nhiu c gng v c ni chun b kh tt, nhng vn cn nhiu ni thc hin cha tt, cha p ng yu cu. ng ch l vic nh gi, d tho cc ch tiu cn i cha r, thiu cn c khoa hc. Vic xc nh mc tiu, nhim v thiu tinh thn tin cng, tnh t lc, t cܩng yu, cha xc nh r v c gii php thit thc Nj pht huy tim nng, li th ca tng ngnh, tng a phng.
  Sau khi ch r nguyn nhn, Th tܧng Chnh ph yu cu cc b, ngnh a phng, thc hin tt bn nhim v chnh. Ch tch UBND tnh, thnh ph trc thuc trung ng trc tip ch o cng tc ny. Th trܪng cc b, ngnh trung ng trc tip ch o cc c quan nghin cu xy dng k hoch t c s; thip lp danh mc cc d n u t, cc mc tiu u tin, cc lnh vc v sn phm u tin; tnh ton k cc cn i, nht l cn i cc ngun vn.
  Th tܧng Chnh ph yu cu cc b, ngnh, a phng c trch nhim phi hp trong xy dng k hoch; kt hp cht ch k hoch ngnh v lnh th nhm pht huy cao nht nhng li th so snh Nj pht trin nhanh v bn vng.
  ND 15-12-2000  Ti hi ngh nhm t vn cc nh ti tr cho VN, Ph Th tܧng thܩng trc Nguyn Tn Dng: Coi trng s hp tc ca cc nh ti tr quc t
  Sng 14-12, ti H Ni, khai mc hi ngh nhm t vn cc nh ti tr cho VN (CG) ln th 8. Tham d hi ngh c i din ca 24 nh ti tr song phng, 17 nh ti tr a phng, 7 t chc quc t phi chnh ph vi vai tr quan st vin, 17 i din cho cc b, ngnh ca pha VN, 18 i din cho cc t chc, on th. Ph Th tܧng Thܩng trc Chnh ph VN Nguyn Tn Dng tham d hi ngh.
  Ph Th tܧng Nguyn Tn Dng khng nh: Khng Nj b tt hu trong tin trnh pht trin ca Khu vc v th gii. VN xy dng K hoch 5 nm 2001-2005 v Chin lܮc pht trin kinh t x hi 10 nm ti; VN ht sc coi trng s gip ǫ, hp tc ca cc nh ti tr quc t, to sc cnh tranh cao cho nn kinh t trong xu th hi nhp kinh t vi khu vc v quc t... Bo co ti hi ngh, B trܪng B K hoch - u t Trn Xun Gi cho bit: Trong k hoch 5 nm 2001-2005, VN d kin t tc Ƕ tng trܪng t nht 7% v GDP tng gp hai ln trong 10 nm 1996-2005. t ܮc mc tiu ny, d kin s phi u t khong 56-60 t USD, trong huy Ƕng cc ngun vn bn ngoi khong 20 t USD (bao gm c vn ODA v FDI).
  Hi ngh nhm t vn cc nh ti tr cho VN b mc trong ngy hm nay, 15-12.
  (Theo NL 15-12)  32 d n u t vo khu th Nam TP HCM
  Ngy 14-12, Ban Qun l khu Nam TP HCM t chc Hi ngh gii thiu c hi u t ti Khu th mi Nam TP HCM. Ban qun l khu Nam ku gi cac doanh nghip tip tc u t vi cc hnh thc: u t 100% vn, hp tc kinh doanh (gp vn cng ch u t c d n), ǰi t ly h tng (xy dng cc cng trnh h tng khu d n ly t c h tng Nj kinh doanh), ng trܧc vn thi cng (thu hi vn bng tin hoc t c h tng).
  Tnh ljn nay, c 32 d n (21 nܧc ngoi v 11 trong nܧc) ܮc cp php u t vi tng din tch 1.180 ha, tng vn u t ng k l 472 triu USD v 980 t ng. Ngoi ra, cn c 30 d n khc ang ܮc xc tin (11 d n u t nܧc ngoi, 20 d n u t trong nܧc) vi tng din tch 915 ha. Tnh chung cc doanh nghip u t hot Ƕng v xc tin u t ܮc 2.095/ 2.600 ha.
  (Thanh Nin 15-12)  Bnh Dng: Nm 2000, 100 d n u t nܧc ngoi
  Theo s liu thng k ca S K hoch & u t tnh Bnh Dng, tnh ljn ngy 4-12-2000 c 89 d n u t nܧc ngoi vi tng s vn 256,634 triu USD ܮc cp giy php hot Ƕng. T nay ljn ht nm 2000 s c thm khong hn 10 d n u t vi tng s vn khong 85 triu USD ܮc cp giy php hot Ƕng. Nm 2000, kim ngch xut khu ca ton tnh tng khong 29,5% so vi nm 1999.
  ng L Vit Dng - ph gim c s - cho bit mt trong nhng kh khn ca tnh hnh u t ca tnh Bnh Dng l do gi thu t ti th x Th Du Mt tng gy nn mt s kh khn cho cc nh u t nܧc ngoi trong vic trin khai u t.
  (TTr 15-12)  TPHCM: Cn u t 685 t ng cho cc d n bo v mi trܩng
  Ti hi ngh khoa hc v ti nguyn v mi trܩng t chc ti H Ni ngy 14-12, TS Nguyn Th Lan (khoa mi trܩng Trܩng H K thut, H Quc gia TPHCM) cho bit 'Quy hoch bo v mi trܩng" ln u tin ܮc ǥt ra v tr thnh mt trong s 16 ni dung chnh ca NJ n "iu chnh quy hoch pht trin kinh t x hi TPHCM ljn nm 2010". Trong khun kh quy hoch ny, TS Nguyn Th Lan nghin cu nh gi thc trng v nguyn nhn nhim mi trܩng v cc gii php bo v mi trܩng trn phm vi a bn TPHCM.
  Cng theo quy hoch ny, tng kinh ph u t cho cc d n bo v mi trܩng ca TPHCM t nm 2000-2010 d kin l 1.790 t ng, trong ring giai on 2001-2005 l 685 t ng.
  (TTr 15-12)  TPHCM: Hai khu cng nghip phn mm ܮc kt ni Internet trc tip
  Tng cc Bu in va c vn bn s 2114/TCB-CSB ngy 7-12-2000 yu cu Tng Cng ty Bu chnh Vin thng trin khai lp ǥt ܩng kt ni Internet trc tuyn, tc Ƕ 2 Mbps t cng Internet quc t ti TPHCM ti Cng vin Phn mm Quang Trung v Trung tm Cng ngh Phn mm (123 Trng nh, Q.3 -TPHCM) trong thng 12-2000. Cc ܩng kt ni Internet ni trn NJu ܮc ǥt trܧc "firewall" ("bc tܩng la" dng Nj ngn chn v kim sot thng tin). Tuy nhin, Cng ty Pht trin Cng vin Phn mm Quang Trung, Trung tm Cng ngh Phn mm chu trch nhim trang b v qun l h thng "bc tܩng la" ring cho h thng mng ti khu cng nghip phn mm. ng thi, phi hp vi cc c quan chc nng ca Tng cc Bu in v B Cng an Nj bo m m ht cc cng dch v Internet.
  (Theo NL 15-12)  Sn xut thnh cng ging tm cng xanh
  Tri tm ging Tn Thnh ( Trung tm Khuyn ng Tin Giang) va sn xut thnh cng m tm ging u tin t m hnh "nܧc xanh ci tin" do Trܩng H Cn Th chuyn giao k thut. u im ca loi ging nhn to ny l gi thnh thp hn loi nh bt c ngoi thin nhin khong 40 ng/con, kch c khi th ng NJu hn, c th cung cp quanh nm v t dch bnh. Theo ng Nguyn Vn Qy - trܪng tri tm Tn Thnh, nhu cu nui tm cng xanh ca vng BSCL ang tng cao, ng thi tim nng ca ging tm nܧc ngt ny cng rt ln v hu ht din tch trng la NJu c th nui tm cng xanh.
  Tui tr 15-12-2000  Tt 2001: M 77 im bn tri cy, da hu, hoa king
  Qua NJ ngh ca Phng Kinh t 15 qun, huyn v kho st thc t, S Thng mi va c vn bn gi UBND TPHCM NJ ngh duyt cp giy php cho 77 im bn hoa king, da hu v tri cy trong dp Tt Nguyn n Tn T t ngy 17-1-2001 ( 23 thng chp m lch) ljn 11 gi tra ngy 23-1-2001 (29 Tt).
  Ch Hoa xun 2001, ch hoa ln nht TP tip tc ܮc t chc ti Cng vin Vn ho Tao n ( qun 1). Cc 3, 5, 12, Th c c t 7 ljn 15 im bn; cc qun huyn cn li ch c t 2 ljn 3 im...
  Nm nay, TP c thm 4 im mi xin php bn hoa king v tri cy, l khu ch m trn ܩng Yt Kiu, gii hn t ܩng An Dng Vng ljn ܩng Hng Vng (qun 5); l ܩng ng Nguyn Cn, t ng t Tn Ho ng ljn ng ba Hng Vng ( phܩng 13, qun 6); khu vc ܩng Trܩng Sa ( phܩng 17, qun Bnh Thnh); khu ch Tt Bnh ng rng 523m2 ( lin tnh l 50, phܩng 15, qun 8).
  SGGP 15-12-2000  Kt thc Hi ch Nng nghip v Thy sn quc t Cn Th 2000
  Chiu 13-12, Hi ch Nng nghip v Thy sn quc t Cn Th 2000 kt thc sau 6 ngy m ca. Mc d din ra trong bi cnh BSCL va tri qua mt trn l ln v ko di nht trong vng hn 40 nm qua, nhng hi ch vn thu ht ܮc trn 300.000 lܮt khch ljn tham quan, mua sm, tm c hi lm n... Theo s liu thng k ca ban t chc, hi ch n tip 11 on doanh nhn trong nܧc, 25 on doanh nhn nܧc ngoi ljn tm mi lin kt, lin doanh khai thc tim nng kinh t ca vng BSCL. Theo s liu tng hp cha y , c hn 300 cuc thng tho, giao ܧc v 156 bin bn ghi nh, hp ng kinh t ܮc k kt ti hi ch. Ti bui l tng kt, ban t chc trao gii thܪng "Bng La Vng VN" cho 25 n v, 6 cng trnh khoa hc v trao c cho 15 n v t gii thܪng Bng La Vng t 3-5 nm lin. Ngoi ra, 26 nh vܩn ܮc trao gii thܪng "u xo tri ngon", 8 nng dn ܮc trao bng chng nhn khnh vng trong hi u xo "Con heo tt"...
  (Theo NL 15-12)  Gi cܧc truy nhp Internet trc tip ca ISP
  Tng Cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam va ban hnh bng cܧc truy nhp Internet trc tip ca ISP Nj s dng cc dch v Vit Nam gm thu tn in t, truyn d liu, truy nhp t xa, truy nhp cc c s d liu. Theo mc cܧc ci ǥt theo tc Ƕ 9,6Kb/s gi ti thiu 1,2 triu ng/ln, gi ti a 1,9 triu ng/ln; tc Ƕ 19,2Kb/s gi TT 1,6 triu, gi T 2,4 triu ng; 48 Kb/s gi TT 1,8 triu ng, gi T 3 triu ng; 64 Kb/s gi TT2,5 triu ng, gi T 3,5 triu ng/ ln. Mc cܧc thu cng truy cp Internet trc tip ca ISP theo tc Ƕ 9,6Kb/s gi 2,2 triu ng thng; 19,2 Kb/s gi 4,4 triu ng; 32Kb/s gi 6,2 triu ng; 48Kb/s gi 10 triu ng; 56 Kb/s gi 11 triu 160 ngn ng v 64Kb/s gi 12 triu 400 ngn ng/thng. Quyt nh ny c hiu lc t u nm 2001.
  SGGP 15-12-2000  Qung Nam: 1-1-2001, khai trng website Hi An
  Trang website v vn ha - du lch Hi An (www.hoian-worldheritage) s ܮc khai trng lc 0 gi ngy 1-1-2001, ni Hi An vi th gii, Website ny gii thiu tng quan v Hi An, lch s, vn ha, kinh t x hi, v bn khu ph c Hi An - di sn vn ha th gii; gii thiu cc d n ku gi u t, cc tour du lch tiu biu ti Hi An, cc khu vc ln cn nh M Sn. Ng Hnh Sn, o Hi Vn, Bo tng Chm, c Hu v nhng thng tin cn bit v hot Ƕng du lch Hi An... Website vn ha - du lch Hi An s dng 2 ngn ng l ting Vit v ting Anh.
  UBND th x Hi An cng chnh thc cho php cc hot Ƕng mi gii trong ngnh du lch - dch v - thng mi trn a bn th x.
  (Thanh Nin 15-12)

  [Quehuong]

  AdViews-Sponsor Werbepartner
  Website Vermarktung