[QueHuong.de] [VietGate.de] [KhoaHoc.de]
ThÖ HÒ Xuân HÜÖng
Ti‹u Sº

Bà Lang Khóc ChÒng D° Bån Khóc ChÒng Quán Nܧc bên ÇÜ©ng
Bánh Tri Nܧc ñ¶ng HÜÖng Tích Quan ThÎ
B†n ñÒ DÓt ñÒng TiŠn HoÈn SÜ bÎ làng Çu°i
Cänh Thu Duyên Kÿ Ng¶ SÜ bÎ ong châm
Ch® Tr©i Gìa Kén KËn Hom SÜ H° Mang
ChÖi ÇŠn khán xuân Gi‰ng Nܧc Tát Nܧc
Chºa Hoang GiÍu Quan HÆu Thân PhÆn NgÜ©i ñàn Bà
Chùa HÜÖng Hang Thanh Hóa Thi‰u N» Ngû Ngày
Chùa Quán SÙ H†a Låi ThÖ Mai SÖn Phû ThÜÖng
Chùa XÜa HÕi cô Hàng Sách Tranh hai tÓ N»
Con Cua HÕi Træng I TrÓng Thûng
ñá ông chÒng bà chÒng HÕi Træng I I T¿ Tình I
ñài Khán Xuân Khóc T°ng Cóc T¿ Tình I I
ñánh C© Ki‰p Tu Hành T¿ Tình I I I
ñánh ñu Làm Lë TÙc Cänh TŠ Sª
ñêm Thu Nh§ Mai SÖn Phû M©i ˆn TrÀu VÎnh cái quåt I
ñŠn Thái Thú Nhà SÜ VÎnh Cái Quåt I I
ñŠn TrÃn QuÓc –c NhÒi
58.
58.
ñèo Ba D¶i Qua Këm TrÓng
59.
59.
DŒt Väi Qûa Mít
60.
60.


© by Quehuong.de
August 22, 2000